Obezbedenje kvaliteta u Akademiji

Obezbedenje kvaliteta na Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB) je deo kontinuiranog razvoja za sve procese i aktivnosti u Akademiji. Implementirani sistem kvaliteta pruža pregled principa upravljanja kvalitetom u AKSP-u i pokazuje kako ti principi mogu formirati osnovu za poboljšanje učinka i organizaciono poboljšanje.

Kontinuirano unapređenje obrazovanja je glavni princip i deo vizije Akademije.


Za to su kreirani upitnici o kvalitetu mehanizama za merenje i usavršavanje u oblasti visokog obrazovanja kao i raznih obuka, bilo stručnih, osnovnih, naprednih, specijalizovanih ili za instruktore, koji uvek stavljaju studenta/kadeta/polaznika u centar.
Divizija za Obezdedivanje Kvaliteta


Odeljenje za obezbeđivanje kvaliteta je odeljenje koje je operativno nezavisno i funkcioniše pod kancelarijom generalnog direktora Akademije javne bezbednosti.


Odeljenje za osiguranje kvaliteta je posvećeno povećanju kvaliteta u AKSP primenom svih institucionalnih politika i instrumenata za merenje kvaliteta odobrenih u priručniku kvaliteta koji se revidira na redovnoj periodičnoj osnovi u skladu sa novim izmenama i ažuriranjima.


DSC sprovodi procedure koje obuhvataju procese i sisteme ocenjivanja, kao i nadgleda i pomaže u kontinuiranom unapređenju procesa kontrole kvaliteta putem odgovarajućih metoda – radnji, kao i priprema izveštaj o samoevaluaciji i potrebnu dokumentaciju za procese akreditacije, u skladu sa nacionalni i međunarodni zakonima u snazi.


DSC izrađuje izveštaje koji se upućuju generalnom direktoru AKSP, dekanu Fakulteta javne bezbednosti (u slučajevima visokog obrazovanja) i drugim sastavnim odeljenjima u AKSP, u cilju kontinuiranog razvoja i unapređenja Akademije.