Međunarodna saradnja KAJB

Međunarodna saradnja

 


Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost je članica raznih evropskih i međunarodnih asocijacija obuke i obrazovanja u javnoj bezbednosti i sprovođenja zakona:

 


Članica posmatrač Asocojacije Evropskih Policijskih Koledža – AEPK (AEPC) https://www.aepc.net/

 


Stalna članica Međunarodne Asocijacije Policijskih Akademija (INTERPA)   http://www.interpa.org/               

 

Generalni Direktor je član Međunarodne Asocijacije Direktora za Standarde i Obuke Sprovođenja Zakona – MADSOSZ (IADLEST) https://www.iadlest.org/

 


Član Evropske Asocijacije Koledža Vatrogasni Službi (EFSCA)  http://www.efsca.org

 


KAJB je potpisao Radni Sporazum sa Agencijama Evropske Unije za Obuku u Sprvođenju Zakona (CEPOL) https://www.cepol.europa.eu/

 


Član sa pravom glasanja u Međunarodnoj Frankofonskoj Mreži Policijske Obuke http://www.francopol.org

 


Čak šta više, KAJB ima šest Sporazuma o Saradnji sa:

 


Univerzitetskim Policijskim Koledžom Finske http://www.polamk.fi/

 


Akademijom za Bezbedonosne Nauke Estonije
 http://www.sisekaitse.ee/        

 

Akademijom Bezbednosti Albanije http://www.asp.gov.al/

 

Trajni Sporazum sa Institutom Obuka za Zatvorske i Probacione Službe http://www.rskk.fi/fi i Univerzitetom Laurea za Primenjene Nauke https://www.laurea.fi/

 

Javnom Ustanovom Viša Stručna Škola Policijska Akademija Crne Gore http://www.policijskaakademija.me/

 

Fakultetom za Bezbednost u Skoplje Univerziteta “St. Kliment Ohridski” u Bitoli u Makedoniji http://www.fb.uklo.edu.mk/ 

 

Centrom za obuke Ministarstva Unutrašnjih Poslova Severne Makedonije  https://mvr.gov.mk/default