Divizija za Nastavni Plan i Testiranje

Divizija Kurikuluma i Testiranja

 

1. Dužnost i odgovornosti Divizije Kurikuluma i Testiranja su:

 

1.1. Definisanje ishoda učenja u saradnji sa nastavnim osobljem i trenerima kao i stručnjacima odreĎenih oblasti u Akademiji;

 

1.2. Razvijanje nastavnog plana i programa u Akademiji u saradnji sa nastavnim osobljem trenerima kao i stručnjacima u odreĎenim oblastima, uključujući na razvoj, ažuriranje standardiziranje i oblikovanje nastavnog plana i programa;

 

1.3. Priprema i obezbeĎivanje kataloga sa nastavnim aktivnostima i relevantnim materijalom za studente i učesnike u Akademiji;

 

1.4. Održavanje,čuvanje i klasifikacija nastavnog plana i programa kao i testiranja;

 

1.5. Priprema testova za obuke u Akademiji u saradnji sa trenirajućim i nastavnim osobljem;

 

1.6. ObezbeĎivanje završetka i sprovoĎenje testova za obuke u Akademiji u saradnji sa nastavnim osobljem kao i sa drugim odreĎenim stručnjacima.

 

2. Rukovodilac Divizije Kurikuluma i Testiranja izvestuje Rukovodioca Odeljenja Obuka i Obrazovane Podrške.

 

3. Broj zaposlenih u Divizije Kurikuluma i Testiranja je devet (9).