Divizija za Pravna Pitanja

Divizija za Pravne Poslove

 

1. Dužnosti i odgovornosti Divizijeza Pravne Poslove su:

 

1.1. Pruža pomoč u izradi normativnih akata u obimu Akademija;

 

1.2. ObezbeĎuje usaglašavanje normativni aktovi Akademije sa zakonodavstvom Evropske Unije i važećim zakonima na Kosovu;

 

1.3. Pruža savete, preporuke, smernice i pravna mišljenja zatraženih, iz polja delovanja Akademija;

 

1.4. ObezbeĎuje ispunjavanje pravnih zadataka u primeni zakona i drugih odredbe iz polja delovanja Akademija;

 

1.5. SaraĎuje sa Ministarstvom Pravde za zastupanja akademija u sudskim sporovima;

 

1.6. Pruža pomoć organizacionim strukturama Akademije u identifikaciji problema koje treba regulisati;

 

1.7. IzraĎuje nacrte odluka, predloge raznih materijala potrebnih za Generalni Direktor Akademije.

 

2. Rukovodilac Divizije za Pravne Poslove izveštava kod Rukovodioca Odeljenje za Strateško Planiranje i Pravne Postove.

 

3. Broj zaposlenih u Divizijuza Pravne Poslove je tri (3). 

 

 

 

Sadat Gashi

Rukovodioc Divizije za Pravna Pitanja

Tel. + 383 (0) 28 590 070

E-mail: [email protected]

Adresa: KAJB – Vučitrn