Divizija za Strateško Planiranje

Divizija za Strateško Planiranje

 

1. Dužnosti i odgovornosti Divizija za Strateško Planiranje su:

 

1.1. Pruža pomoč u izradi strateških dokumenata u obimu Akademija;

 

1.2. Pomoaže i savetuje u odreĎivanju strateških prioriteta Akademije;

 

1.3. ObezbeĎuje koordinaciju procesa razvoja strateških dokumenata akademije;

 

1.4. Pruža podatke/informacije za izradu godišnjeg programa rada obezbeĎujući njegovu usaglašenost sa drugim strateškim dokumentima i izveštava relevantnim institucijama onjihovom sprovoĎenju;

 

1.5. Pruža podršku za nadgledanje i izveštavanje o sprovoĎenju strateškog plana razvoja Akademije.

 

2. Rukovodilac Divizijeza Strateško Planiranje izveštava kod Rukovodioca Odeljenje za Strateško Planiranje i Pravne Postove.

 

3. Broj zaposlenih u Divizijiza Strateško Planiranjeje dva (2). 

 

 

 

Fitim Osmani

 

Rukovodioc Divizije za Strateško Planiranje 

Tel. + 383 (0) 28 590 070

E-mail: [email protected]

Adresa: KAJB – Vučitrn