DEPARTAMENT ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I PRAVNA PITANJA

Odeljenje za Strateško Planiranje i Pravne Poslove

 

1. Dužnosti i odgovornosti Odeljenje za Strateško Planiranje i Pravne Poslove su:

 

1.1. Pruža pomoč u izradi strateških dokumenata i normativnih akata u obimu Akademija;

 

1.2. Pomoaže i savetuje u odreĎivanju strateških prioriteta Akademije;

 

1.3. ObezbeĎuje koordinaciju procesa razvoja strateških dokumenata Akademije sa procesom budžetskog planiranja;

 

1.4. Pruža podatke/informacije za izradu godišnjeg programa rada obezbeĎujući njegovu usaglašenost sa drugim strateškim dokumentima i izveštava relevantnim institucijama onjihovom sprovoĎenju;

 

1.5. Pruža podršku za nadgledanje i izveštavanje o sprovoĎenju strateškog plana razvoja Akademije;

 

1.6. ObezbeĎuje usaglašavanje normativni aktovi Akademije sa zakonodavstvom Evropske Unije i važećim zakonima na Kosovu;

 

1.7. Pruža savete, preporuke, smernice i pravna mišljenja zatraženih, iz polja delovanja Akademija;

 

1.8. ObezbeĎuje ispunjavanje pravnih zadataka u primeni zakona i drugih odredbe iz polja delovanja Akademija;

 

1.9. Pruža pomoć organizacionim strukturama Akademije u identifikaciji problema koje treba regulisati;

 

1.10. SaraĎuje sa Ministarstvom Pravde za zastupanja Akademija u sudskim sporovima;

 

1.11. IzraĎuje nacrte odluka, predloge raznih materijala potrebnih za Generalni Direktor Akademije.

 

2. Rukovodilac Odeljenje za Strateško Planiranje i Pravne Poslove izveštava kod Generalnog Direktora.

 

3. U okvir ovog Odeljenja učestvuje ove Divizije:

3.1. Divizija za Strateško Planiranje;

3.2. Divizija za Pravne Poslove.

 

4. Broj zaposlenih u Odeljenju za Obuke i Obrazovne Podrške je sedam (7). 

 

 

 

Shpend Shabani

Direktor Odeljenja za Strateško Planiranje i Pravna Pitanja

Tel. + 383 (0) 28 590 070

E-mail: [email protected]

 Adresa: KAJB – Vučitrn