Divizija za Jezičku Podršku

Divizija za Jezičku Podršku

 

1. Dužnosti i odgovornostDivizije za Jezičku Podršku su:

 

1.1. Pružanje usluga prevoda, lektorisanja i korekture albanskog, engleskog i srpskog jezika;

 

1.2. Pružanje usluga verbalnog prevoda u obukama i drugim aktivnostima koji se odvijaju u Akademiji;

 

1.3. Pružanje usluga prevoda konzekutivnog i simultanog oblika;

 

1.4. Pismeni prevod plan-programa (nastavnog plana) i drugih materijala u Akademiji;

 

1.5. Lektorisanje i korektura plan-programa, testova i drugih materijala;

 

1.6. Arhiviranje prevoĎenih i lektorisanih u elektronskom obliku;

 

1.7. Verbalni prevod u terenima, poligonima zatvorenog i otvorenog tipa kao i u sportskim salama za obuke koji se odvijaju u Akademiji;

 

1.8. Pružanje prevoda u sastancima raznih nivoa, ceremonija, seminara i drugih aktivnosti koji se odvijaju u Akademiji.

 

2. Rukovodilac Divizije za Jezičku Podršku izveštava kod Rukovodioca Odeljenje za Obuku i Obrazovnu Podršku.

 

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Jezičku Podršku je dvadeset i devet (29)

 

 

 

Mehmet Pllana

Rukovodilac Divizije za Jezičku Podršku

Tel. + 383 (0) 28 590 070

E-mail: [email protected]

Adresa: KAJB - Vučitrn