Prvi sastanak Rukovodećeg Odbora Projekta Bratimljenja