Divizija za Obezbeđivanje Kvaliteta u Akademiji

Divizija za Bezbednost Kvaliteta u Akademiji

 

1. Dužnosti i odgovornosti Divizije za Bezbednost Kvaliteta u Akademiji su:

 

1.1. SprovoĎenje procedura koje obuhvataju procese i sistem procene;

 

1.2. Nadziranje i pomoć na stalnom poboljšanju procesa kontrole i kvaliteta preko metoda – pravilnih i pogodnih koraka/dela;

 

1.3. Razmatranje efikasnosti sistema kvaliteta i pružanje profesionalne podrške u vezi procedura procene i sastavljanje raznih vrsta upitnika u Akademiji;

 

1.4. Preduzimanje koraka za procenu obezbeĎivanja kvaliteta studijskih programa i obuke s namerom postizanja ciljeva i sistematske kontrole;

 

1.5. SaraĎivanje s relevantnim akterima/učesnicima u Akademiji u svim fazama delovanja za implementaciju sistema obezbeĎivanja kontrole kvaliteta;

 

1.6. Koordinacija i realizacija aktivnosti u vezi samoprocene institucije;

 

1.7. OdreĎivanje tačaka dobijenog kredita (ECTS) od učesnika na osnovu odreĎenih kriterija zavisno od institucije gde se primenjuje;

 

1.8. Priprema izveštaja o samoproceni i potrebnu/odgovarajuću dokumentaciju o akreditaciji prema zakonodavstvu na snazi;

 

2. Rukovodilac Divizije za Bezbednost Kvaliteta u Akademiji izveštava Generalnom Direktoru.

 

3. Broj zaposlenih u Divizije za Bezbednost Kvaliteta u Akademiji je pet (5).

 

 

 

Emin Uka 

Rukovodioc Divizije za Obezbeđivanje Kvaliteta

Tel. + 383 (0) 28 590 070

E-mail:  [email protected]

Adresa: KAJB – Vučitrn