Rregullore

RREGULLAT DHE PROCEDURAT (AKSP) NR. 01/2023 PËR MENAXHIMIN E PASURISË JO FINANCIARE NË AKSP24.06.2023 RREGULLORE NR. 02/2023 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORËS Nr.01/2020 PËR STUDIMET THEMELORE BACHELOR NË FAKULTETIN E SIGURISË PUBLIK16.06.2023RREGULLORJA (AKSP) - NR. 01/2021 PËR MOBILITETIN, TRAJNIMET, STUDIMET DHE VIZITAT STUDIMORE TË STUDENTËVE DHE19.05.2021RREGULLORJA (AKSP) - NR. 02/2021 PËR FUNKSIONIMIN E INSTITUTIT PËR HULUMTIM DHE ZHVILLIM NË FAKULTETIN E SIGURISË PUBLIKE.19.05.2021 RREGULLORËN (AKSP) NR. 02/2020 PËR KUTITË E VËREJTJEVE, PROPOZIMEVE DHE SUGJERIMEVE NË AKSP16.12.2020RREGULLORE (AKSP) Nr 01-2020-KF E PUNËS SË KËSHILLIT TË FSP-SË 02.11.2020RREGULLORJA 01-2020 PËR STUDIMET THEMELORE BACHELOR NË FSP-AKSP08.09.2020RREGULLORE NR 01-2019 E PUNËS SË SISTEMIT TË MENAXHIMIT UNIVERSITAR NË AKSP25.06.2020RREGULLORE (QRK) Nr. 05/2019 PËR ARSIMIN E LARTË NË AKADEMINË E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE122.06.2020RREGULLORE PËR NJOHJEN E MËSIMIT PARAPRAK NË AKSP 28.09.2017RREGULLORE (AKSP) - NR. 01/2016-KF PËR ZGJEDHJET E STUDENTËVE NË FAKULTETIN E SIGURISË PUBLIKE03.05.2016RREGULLORE (AKSP) - NR. 02/2016-KF MBI PUNËN E KËSHILLIT TË STUDENTËVE NË FAKULTETIN E SIGURISË PUBLIKE03.05.2016RREGULLORE (AKSP) - NR. 03/2016-KF PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORËS (AKSP) - NR. 01/2014-KF E PUNËS SË KËSHILLIT TË PËRKOHSHËM TË FAKULTETIT TË SIGURISË PUBLIKE03.05.2016RREGULLORE (AKSP) NR. 01/2015 PËR SIGURIMIN, QASJËN DHE RUAJTJEN NË HAPËSIRAT E AKADEMISË SË KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE21.10.2015RREGULLORE (AKSP) NR. 02/2014 PËR SHKELJET, MASAT DISIPLINORE SI DHE PROCEDURA DISIPLINORE PËR VIJUESIT NË AKSP18.03.2015RREGULLORE (AKSP) - NR. 03/2014-KF PËR ZGJEDHJEN, EMËRIMIN DHE SHKARKIMIN E DEKANIT, PRODEKANIT DHE TË UDHËHEQËSVE TË NJËSIVE TË FAKULTETIT17.03.2015RREGULLORE (AKSP) - NR. 01/2014 PЁR BIBLIOTEKËN E AKADEMISË SË KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE17.03.2015RREGULLORE NR. 38/2012 PËR PLANIFIKIMIN E TRAJNIMEVE DHE KOORDINIMIN E DONACIONEVE PËR TRAJNIMET E INSTITUCIONEVE TE SIGURISË PUBLIKE TË CILAT ORGANIZOHEN DHE MBAHEN NË AKSP 11.03.2015RREGULLORE NR. 39/2012 PËR KODIN E ETIKËS NË AKADEMINË E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE11.03.2015 RREGULLORE NR. 06/2013 PËR BORDIN E AKADEMISË SË KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE11.03.2015RREGULLORE (QRK) - NR. 25/2013 PËR PAGESAT E PERSONELIT TRAJNUES DHE MËSIMDHËNËS SI DHE EKSPERTËVE TË FUSHAVE FUNKSIONALE11.03.2015RREGULLORE (QRK) NR. 05/2014 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS TË AKADEMISË SË KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE11.03.2015 RREGULLORE (AKSP) - NR. 01/2014-KF E PUNËS SË KËSHILLIT TË PËRKOHSHËM TË FAKULTETIT TË SIGURISË PUBLIKE11.03.2015RREGULLORE NR. 03/2012 PËR OFRIMIN E TRAJNIMEVE DHE SHËRBIMEVE PËR PERSONAT PRIVAT FIZIK DHE JURIDIK09.03.2015