Misioni

Akademia ofron shërbime me cilësi të lartë të trajnimit, arsimit, kërkimit dhe zhvillimit në fushën e sigurisë publike.

 

Vizioni

Në vitin 2022 AKSP-ja do të jetë Qendër e Ekselencës për Siguri Publike në Kosovë.

 

Vlerat 

Ndershmëria 

Transparenca 

Përgjegjësia 

Etika profesionale 

Diversiteti 


Prioritetet strategjike 


  • Ofrimi i trajnimeve profesionale, avancuara dhe të specializuara për institucionet e sigurisë publike në përputhje me standardet vendore dhe ndërkombëtare të akreditimit; 
  • Fuqizimi i arsimit të lartë në siguri publike; 
  • Zhvillimi i profilit hulumtues në shërbim të sigurisë publike; 
  • Implementimi i politikave të sigurimit të cilësisë sipas standardeve bashkëkohore 
  • Ngritja dhe përmirësimi i sistemit të menaxhimit të burimeve njerëzore, kapaciteteve infrastrukturore dhe proceseve të punës 
  • Zhvillimi i mëtejmë i bashkëpunimit me palët e interesit vendore dhe ndërkombëtare