Misioni

Misioni i Akademisë është të ofroj trajnim, arsimim dhe hulumtim me cilësi të lartë në fushën e sigurisë publike për të ndihmuar në ofrimin e ambientit të sigurte për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.

 

 

Vizioni

Akademia përmes ofrimit të trajnimeve dhe arsimimit me cilësi dhe standarde të ekselencës do të jetë faktor kyç në ngritjen e kapaciteteve të zbatuesve të ligjit konformë ndryshimeve dhe sfidave me të cilat përballën.

 

Vlerat 

Ndershmëria 

Transparenca 

Përgjegjësia 

Etika profesionale 

Diversiteti 

 

 

Prioritetet strategjike 

 

Zhvillimi i kapaciteteve për Institucionet e sigurisë publike duke ofruar kompetencën e nevojshme për të reaguar ndaj sfidave vazhdimisht të ndryshueshme;

 

Ngritja e cilësisë për shërbimet e ofruara duke u bazuar në standardet dhe kriteret e akreditimeve vendore dhe ndërkombëtare; 

 

Avancimi dhe zhvillimi i bashkëpunimit vendor dhe ndërkombëtar me qëllim të krahasimit dhe shkëmbimit të praktikave më të mira;

 

Krijimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore që plotëson nevojat e zbatimit të misionit AKSP-së;

 

Avancimi i shërbimeve, pajisjeve dhe infrastrukturës konformë standardeve ndërkombëtare dhe nevojave trajnuese dhe arsimore.