Bashkëpunimi ndërkombëtar i AKSP

Bashkëpunimi ndërkombëtar

 Akademia e Kosovës për Siguri Publike është anëtare e asociacioneve të ndryshme evropiane dhe ndërkombëtare të trajnimit dhe arsimit në siguri publike dhe zbatimin e ligjit:


Anëtare vëzhguese e Asociacionit të Kolegjeve Policore Evropiane – AKPE (AEPC) https://www.aepc.net/


Anëtare e plotë e Asociacionit Ndërkombëtar të    Akademive Policore (INTERPA)  http://www.interpa.org/                  

 

Drejtori i Përgjithshëm është anëtar i Asociacionit Ndërkombëtar të Drejtorëve të Standardeve dhe Trajnimit të Zbatimit të Ligjit – ANDSTZL (IADLEST) https://www.iadlest.org/

 

Anëtare e Asociacionit Evropian të Kolegjeve të Shërbimit të Zjarrfikjes (EFSCA) http://www.efsca.org

 

AKSP ka nënshkruar marrëveshje pune me Agjencinë e Bashkimit Evropian për Trajnim në Zbatimin e Ligjit (CEPOL) https://www.cepol.europa.eu/

 

Anëtare me të drejtë vote e Rrjetit Ndërkombëtar Frankofon të Trajnimit Policor (FRANCOPOL) http://www.francopol.org

 

Për më tepër, AKSP ka shtatë marrëveshje bashkëpunimi të cilat janë:

 

Kolegjin Universitar Policor të Finlandës http://www.polamk.fi/

 

Akademinë e Estonisë të Shkencave të Sigurisë
 http://www.sisekaitse.ee/

 

Akademinë e Sigurisë së Shqipërisë http://www.asp.gov.al


Marrëveshje tripalëshe me Institutin e Trajnimit të Shërbimeve të Burgut dhe Sprovues http://www.rskk.fi/fi dhe Universitetin Laurea të Shkencave të Aplikuara https://www.laurea.fi/ .

 

Institucionin Publik Shkolla e Lartë Profesionale Akademia Policore e Malit të Zi http://www.policijskaakademija.me/   

 

Fakultetin e Sigurisë në Shkup të Universitetit “St. Kliment Ohridski” në Manastir të Maqedonisë http://www.fb.uklo.edu.mk/


Qendrën për trajnime të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë Veriore  https://mvr.gov.mk/default