Divizioni i Sigurimit të Hapsirave të Akademisë

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Sigurimit të Hapësirave të Akademisë janë:
 
-   Ruan dhe siguron objektet dhe hapësirate Akademisë;
 
-   Monitorion objektet dhe hapësirate Akademisë përmes sistemit të kamerave;
 
-  Evidenton hyrje-daljet e të gjithë personave dhe automjeteve në akademi;
 
-  Planifikon dhe organizon sigurimin për të gjitha aktivitetet e ndryshme që zhvillohen në Akademi
 
-   Udhëheqësi i Divizionit të Sigurimit të Hapësirave të Akademisë raporton tek Udhëheqësi i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme.
 
-  Numri i të punësuarve në Divizionin e Sigurimit të Hapësirave të Akademisëështë njëzet e pesë (25). 

 

Halit Latifi


Zëvendësues i Udhëheqësit të Divizionit të Sigurimit të Hapësirave  


Tel. + 383 (0) 28 590 070

 E-mail: [email protected]  

 Adresa: AKSP – Vushtrri