ZYRTARI PËRGJEGJËS PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKEZyrtari  përgjegjës  për  qasje  në  dokumente  publike-Fidajete Geci

 

Tel: 028/570-008 / Ext 119
e-mail: [email protected]

 

1. Ligji nr. 06 /L-081 për Qasje në Dokumente Publike

2. Formular Kërkese