Divizioni i Trajnimeve

Divizioni i Trajnimeve

 

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Trajnimeve janë:

 

1.1. Organizimi dhe menaxhimi i trajnimeve të ofruara në akademi për agjencionet e sigurisë publike dhe personave tjerë fizik dhe juridik;

 

1.2. Ligjërimi i aspekteve teorike dhe praktike në trajnimet që ofrohen në akademi;

 

1.3. Paraqet propozime për planin vjetor të trajnimeve në bashkëpunim me agjencionet e sigurisë publike;

 

1.4. Bashkëpunon me njësite akademike, agjencionet e sigurisë publike dhe me organizatat e tjera relevante në rishikimin dhe rifreskimin e materialeve të trajnimeve në akademi;

 

1.5. Identifikimi dhe mobilizimi i burimeve të nevojshme për implementimin efektiv dhe efikas të trajnimeve të planifikuara në akademi;

 

1.6. Mban dhe ruan të gjitha shënimet për trajnimet e zhvilluara në akademi.

 

2. Udhëheqësi i Divizionit të Trajnimeve raporton tek Udhëheqësi i Departamentit të Trajnimeve dhe Përkrahjes Arsimore.

 

3. Numri i të punësuarve në Divizionin e Trajnimeve është dymbëdhjetë (12).

 

 

 

Abaz Ahmeti  

Udhëheqës i Divizionit për Lidership dhe Menaxhment

Tel. + 383 (0) 28 570 008

E-mail: [email protected]

Address: KAPS – Vushtrri