Divizioni për Marrëdhënie me Jashtë

Divizioni për Marrëdhënie me Jashtë

 

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Marrëdhënie me Jashtë janë:

 

1.1. Koordinimin e marrëdhënieve me jashtë për të gjitha nivelet e përfaqësimit të Akademisë;

 

1.2. Shërben si pikë kontakti dhe bashkëpunon me institucionet shtetërore dhe institucionet tjera relevante në çështjet e Akademisë;

 

1.3. Koordinon dhe planifikon programimin dhe bën bashkërendimin e asistencës bilaterale dhe multilaterale të donatorëve duke bërë prioritezimin e fushave në të cilat Akademia ka nevojë për përkrahje dhe asistencë;

 

1.4. Koordinon punët për organizimin e ngjarjeve dhe aktiviteteve të ndryshme që zhvillohen brenda dhe jashtë Akademisë;

 

1.5. Implementon rregullat dhe procedurat e aplikueshme në raport me marrëdhëniet me jashtë si dhe bënë koordinimin e shkëmbimeve ndërkombëtare të studentëve dhe personelit akademik;

 

1.6. Ofron përkrahje administrative për stafin e Akademisë ne raport me ambasadat e akredituara dhe zyrat ndërlidhëse ne Republikën e Kosovës;

 

1.7. Bashkëpunon me përfaqësuesit e agjencioneve te sigurisë publike dhe partnerëve ndërkombëtar në çështjet që ndërlidhen me Akademinë;

 

1.8. Evidentimi, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve strategjike të Akademisë.

 

2. Udhëheqësi i Divizionit për Marrëdhënie me Jashtë raporton tek Drejtori i Përgjithshëm.

 

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Marrëdhënie me Jashtë është katër (4).

 

 

Avni Istrefi 

Udhëheqës  i Divizionit për Marrëdhënie me Jashtë

Tel. + 383 (0) 28 590 070

E-mail: [email protected]

            [email protected]

Adresa: AKSP-së – Vushtrri