Divizioni i Prokurimit

Divizioni i Prokurimit


 
1. Detyrat dhe Përgjegjësitë e Divizionit të Prokurimit janë:
 
1.1. Përgatitë, koordinon dhe zbaton planin vjetor të Akademisë në fushën e prokurimit publik, në pajtim me legjislacionin në fuqi;
 
1.2. Siguron që të gjitha kërkesat e prokurimit janë përgatitur dhe në përputhje me rregullat dhe procedurat e prokurimit;
 
1.3. Përcakton metodologjinë e prokurimit për tender dhe procedurat e vlerësimit të çmimeve;
 
1.4. Ofron këshilla dhe asiston menaxhmentin në marrjen e vendimeve lidhur me çështjet kontestuese që mund të dalin në rastet e ekzekutimit të kontratave.
 
2. Udhëheqësi i Divizionit të Prokurimit raporton tek Drejtori i Përgjithshëm.
 
3. Numri i të punësuarve në Divizionin e të Prokurimit është tre (3)
 


 

Bekim Dakaj

Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit 

Tel. + 383 (0) 28 590 070

E-mail: [email protected]

Adresa: AKSP – Vushtrri