Divizioni për Buxhet dhe Financa


Divizioni për Buxhet dhe Financa

 

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Buxhet dhe Financa janë:

 

1.1. Përgatitë propozimet buxhetore;

 

1.2. Koordinon çështjet buxhetore për të gjitha strukturat organizative të Akademisë;

 

1.3. Përcjellë dhe raporton mbi ekzekutimin buxhetor;

 

1.4. Siguron që shpenzimet financiare janë bërë në përputhje me rregullat dhe procedurat buxhetore;

 

1.5. Menaxhon rezervat e parasë dhe siguron se kontrolli i brendshëm financiar është i bazuar në parimet e llogaridhënies;

 

1.6. Siguron bashkëpunim të ngushtë me auditorin e brendshëm dhe të jashtëm në përgatitjen e pasqyrave buxhetore dhe financiare të auditimit.

 

2. Udhëheqësi i Divizionit për Buxhet dhe Financa raporton tek Drejtori i Përgjithshëm, në aspektin operacional, ndërsa tek Udhëheqësi i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme, në aspektin administrativ.

 

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Buxhet dhe Financa është pesë (5).

 

 
 
 
Avdullah Syla  

 

Zëvendësues Udhëheqës i Divizioni për Buxhet dhe Financa - AKSP  
Tel: (0)28 590 070 
E-mail : [email protected]   
Adresa: AKSP – Vushtrri