Divizioni i Teknologjisë Informative


Divizioni i Teknologjisë Informative

 

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Teknologjisë Informative janë:

 

1.1. Përgatitja, koordinimi dhe implementimi i politikave të teknologjisë informative;

 

1.2. Zhvillimi i projekteve të teknologjisë informative;

 

1.3. Zhvillimi dhe administrimi i të gjitha data bazave të Akademisë;

 

1.4. Zhvillimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës sëteknologjisë informative në kampusin e akademisë;

 

1.5. Zhvillimi dhe administrimi i rrjetave tëteknologjisë informative në akademi;

 

1.6. Përcjellja dhe sigurimi i efektivitetit të akademisë duke definuar, shpërndarë dhe mbështetë planifikimet strategjike për implementimin e teknologjisë informative;

 

1.7. Administrimi, konfigurimi, menaxhimi i sistemit të Serverëve;

 

1.8. Instalimin e sistemeve operative dhe programeve të ndryshme aplikative si dhe identifikimin dhe evitimin e problemeve me Softuer dhe Harduer.

 

2. Udhëheqësi i Divizionit të Teknologjisë Informative raporton tek Udhëheqësi i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme.

 

3. Numri i të punësuarve në Divizionin e Teknologjisë Informativeështë gjashtë (6).

 

 

Sami Zeka

Udhëheqës i Divizionit të Teknologjisë Informative

Tel. + 383 (0) 28 590 070   

E-mail: [email protected]

Adresa: Akademia e Kosovës për Siguri Publike