Bord

Odbor Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost  

 

Odbor KAJB-a

 

Odbor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost je autoritet koji je osnovan u skladu sa članom  17 Zakona br. 04/L-053 za Kosovsku Akadeiju za Javnu Bezbednost  (i koji je stupijo na snagu decembra 2011 godine) sa ciljem postavljanja osnovnim minimumom profesionalnih standarda,politika koje se odnose na obukama u oblasti javne bezbednosti,više i specijalizovano obrazovanje službenika Institucija za Javnu Bezbednost.

Odbor je organizovan na osnovu Uredbe br. 06/2013 za Odbor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost, gde ovom uredbom se određuje sadržaj,odgovornosti kao i pravila rada .

Kao takav, u skladu sa zakonom, je osnovan 2008 godine pod pravnom strukturom UNMIK-a, odnosno UNMIK uredbom br. 2008/18 za osnivanje kosovskog odbora za standarde javne bezbednosti i obrazovanja.

 

 

Sadržaj Odbora

 

 

Članovi odbora KAJB-a su:

 

1. Generalni Direktor Policije  Kosova –

2.  Glavni  Državni Tužioc –

3. Generalni Direktor Carine Kosova -

4. Generalni Direktor Korektivne Službe Kosova -

5. Generalni Direktor Probacione Službe Kosova –

6.Izvršni Načelnik Agencija za Rukovođenje Hitnim Situacijama -

7. Izvršni Načelnik Policiskog Inspektorijata Kosova -

8. Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost  - član bez prava glasa.  

 

Rukovođenje Odborom 

 

·  Presedavajući Odbora se bira većinom glasova članova sa pravom glasa za jedn period od godinu dana. Izbori će se održati u prvom sastanku odbora na početku svake kalendarske godine.  

·   Na konstituivnom sastanaku Odbora KAJB-a održanog  10.03.2014 godine imenovan je  → Presedavajući Odbora za  2014 godinu  – Shpend Maxhuni -  Generalni Direktor Policije Kosova.

 

Sastanci Odbora 

 

Odbor se sastaje svaka tri (3) meseca, ali može se sastati i češće u zavisnosti od pitanja koje su potrebna za razmatranje od strane presedavajućeg ili na zahtevnajmanje četiri  (4) članova Odbora.

Na kontituivnom sastanku Odbora KAJB-a   održanog 08.04.2013  godine postavlje je raspored redovnih sednica Odbora:

-   Redovni sastanci  se održavaju drugog ponedeljka meseca  marta, juna, septembra i decembra.

-   U slučaju ako dan sastanaka je službeni praznik, sastanak će se održati u danima koji slede

 

 

 

Sekretarijat Odbora

 Sekretarijat Odbora  služi za organizovanje, kordinira, razvija i održavanje  neophodnih aktivnosti rada Odbora.

Sekretarijat Odbora obavlja svoje dužnosti i odgovornosti na osnovu Uredbe br. 06/2013 za Odbor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost.