Divizija za Obuku

Divizija Obuku 

 

1. Dužnost i odgovornosti Divizije za Obuke su:

 

1.1. Organiziranje i upravljanje obuka koje pruža Akademija za javne bezbednost agencije i drugi privatna fizička i pravnih lica;

 

1.2. Predavanje teoretskih i praktičnih aspekata na obukama koje pruža akademija;

 

1.3. Prestavlja predloge za godišnji plan obuka usaradnji sa agencijama javne bezbednosti;

 

1.4. SaraĎuje sa akademskim jedinicama, agencijama javne bezbednosti kao i sa drugim relevantnim organizacijama na razmatranju ažuriranju materijala za obuke u akademiji;

 

1.5. Identifikovanje i mobilizacija potrebnih izvora za efektivno i efikasno sprovoĎenje planiranih obuka u akademiji;

 

1.6. Čuva i održava sve zapise za obuke u akademiji.

 

2. Rukovodilac Divizija za Obuke izveštuje kod Rukovodioca Odeljenja Obuka i Obrazovne Podrške.

 

3. Broj zaposlenih u Divizije za Obuke je dvanaest (12).

 

 

Abaz Ahmeti  

Rukovodioc Divizije za Lideršip i Menadžment

Tel. + 383 (0) 28 570 008

E-mail: [email protected]

Adresa: KAJB – Vučitrn