Divizija za Unutrašnju Reviziju

Divizija za Unutrašnju Reviziju

 

1. Dužnosti i odgovornosti Divizije za Unutrašnju Reviziju su;

 

1.1. Obezbedi adekvatne primene i usaglašnosti sa zakonima, propisima, politikama, smernice i uputstva koje se u odredjivane sa zakonodavstvom u snazi;

 

1.2. Obezbediti pravovremenu pripremu predlog strateškog plana, revizije na osnovu procenu rizika; 

 

1.3. Organizuje, sprovodi i kontroliše sve interne revizije i priprema rezultate revizija, u skladu sa zakonodavstvom na snazi;

 

1.4. Priprema i dostavlja tremesečnu i godišnji izveštaju za svim revijzijskim aktivnostima;

 

1.5. Priprema i sprovodi program osiguranja kvaliteta za interne i eksterne revizije;

 

1.6. Izveštava višeg rukovodstva i odbora za reviziju, za svaki indikator aktivnosti prevare ili korupcije, nudi predloge za poboljšanje situacije, a u koliko menaĎment i ako vise rukovodstvo ne preduzme odgovarajuče aktivnosti, obavesti druge nadležne organe.

 

2. Rukovodilac Divizija za Unutrašnje Revizije izveštava kod Generalnom Direktoru.

 

3. Broj zaposljenih u Diviziju za Unutrašnju Reviziju je jedan (1). 

 

 

 

Imer Haliti

Direktor Jedinice za Unutrašnju Reviziju

Tel. + 383 (0) 28 590 070

E-mail: imer.hali[email protected]

Adresa: AKSP - Vushtrri