Policija Kosova

Stub policijske obuke  

Zadaci i odgovornosti Odeljenja za Obuku Policije Kosova (OOPK)
Odeljenje za obuku Policije Kosova je stvorena  2004 godine kao organizativni deo Stuba Administracije Policije Kosova , dok sa posljednjim promenama se nalazi pod nadležnoscu Personala i Obuke PK-a.
Odeljenje za Obuku je stvorena u cilju pracenja sistema obrazovanja,vaspitanja i  obuke svih zvanicnika organizacije,kao i stvaranje  dovoljnih kapaciteta za razvoj obuka unutar Policije  Kosova.
Delatnost Odeljenja za Obuku je podržana preko:


Zakona o Policiji;
Prirucniku Pravila i Procedura  PK-a;
Operativni Standardi za Obuku
Pravilniku o civilnim službenicima kao i
Drugih zakona primenjivih na  Kosovu.

Lokacija: Odeljenje Obuke se nalazi u objektu  Centralne Komande Policije Kosova  u Prištini.
Predsedavajuci Odeljenja  za Obuku  PK-a direktno izveštava pomocniku Komisara za Personal i Obuku.Prema organizacijskoj Strukturi, OOPK funksioniše sa tri Uprave:

1. Uprava za Administraciju i Podršku za Obuku;
2. Uprava Obaveznih Obuka i
3. Uprava Specijalizovanih Obuka.Uprava za  Administraciju i Podršku Obuka (UAPO)
    
Lokacija: Uprava se nalazi u objektu Centralne Komande Policije Kosova,  u Prištini.
 
U sklopu Uprave za Administraciju Podrške za Obuku funkcionišu i dve jedinice;

1. Jedinica Administracije Obuke i
2. Jedinica za Planiranje i Razvoj.Uprava Obaveznih Obuka  (UOO)

Lokacija: Uprava Obaveznih Obuka se nalazi uKosovska Akademija za Javnu Bezbednost u Vucitrnu.

U sklopu UOO funksionišu još tri jedinice;

1. Jedinica osnovnih obuka;
2. Jedinica za razvoj menadmenta i
3. Jedinica za Procenu i Planiranje.1. Jedinica za Osnovnu Obuku

U sklopu jedinice postoje još  5 sektora:

1.    Sektor za takticku odbranu i fizicku sposobnost;
2.    Sektor vatrenih oružja;
3.    Sektor obuke za saobracaj;
4.    Sektor osnovne obuke i
5.    Sektor obuke za vožnju.2.Jedinica za razvoj menedmenta

U sklopu ove jedinice funkcionišu tri sektora:

1. Sektor za obuku prve linije nadzora;
2. Sektor za obuku druge linije  (srednjeg nivoa) i
3. Sektor za obuku visokog nivoa (izvršni nivo menadmenta ).3. Jednica za Procenu i Planiranje

U sklopu ove jedinice funkcionišu dva Sektora:

1. Sektor za razvoj instruktora i
2. Sektor za razvoj nastavnih  programa.Uprava za Specijalizovanu Obuku (USO)

Lokacija:Kancelarija direktora se nalazi u objektu Centralne Komande u Prištini, dok jedinice i sektori se nalaze  u KAJB Vucitrnu.
U sklopu USO deleje samo jedna jedinica;Jedinica Specijalnih Obuka

U sklopu jedinice za Specijalizovanu obuku finkcionišu osam sektora:

1. Sektor za istragu;
2. Sektor za forenziku;
3. Sektor za Pogranicnu Policiju;
4. Sektor za obuku  K-9 (Jedinica za pse);
5. Sektor za motorizaciju;
6. Sektor za Bicikliste;
7. Sektor za blisku odbranu i
8. Sektor za Specijalnu Jedinicu.