Divizija za Informativnu Tehnologiju

Divizija Informativne Tehnologije

 

1. Dužnosti i odgovornosti Divizije Informativne Tehnologije su:

 

1.1. priprema, koordinacija i implementacija politika Tehnologije; 

 

1.2. Odvijanje projekata Informativne Tehnologije;

 

1.3. Odvijanje i administriranje svih baza podataka Akademije;

 

1.4. Odvijanje i održavanje infrastrukture Informativne Tehnologije u kampu Akademije;

 

1.5. Odvijanje i administriranje mreža Informativne Tehnologije u Akademiji;

 

1.6. Praćenje i obezbeĎivanje efektivnosti Akademije definišući, raspodeljujući i podržavajući strateška planiranja za implementaciju Informativne Tehnoligije;

 

1.7. Administriranje, konfigurisanje, rukovoĎenje sistema Servera;

 

1.8. Instalaciju operativnih sistema i raznih primenljivih programa kao i identifikaciju i eliminisanje problema sa Softverom i Hardverom.

 

2. Rukovodilac Divizije Informativne Tehnologije izveštava kod Rukovodioca Odeljenje za Finansije i Opšte Usluge.

 

3. Broj zaposlenih u Divizije Informativne Tehnologijeje šest (6). 

 

Sami Zeka

Rukovodioc Divizije  za Informativnu Tehnologiju

Tel. + 383 (0) 28 590 070

E-mail: [email protected]

Adresa KAJB   – Vučitrn