ERASMUS + , “GROWTH VET 2023-2025”, vazhdon më mbështetje për vendet përfituese në ngritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve për arsimim dhe trajnime

31.10.2023


Vushtrri, 30 tetor 2023 -  Në përkrahje të ERASMUS +,  “GROWTH VET  2023-2025”, përfaqësuesit e Akademisë së Kosovës për Siguri Publike se bashku më Agjencinë e Menaxhimit Emergjent dhe më Policinë e Kosovës janë duke marrë pjesë në një punëtori, qëllimi i secilës është rishikimi dhe plotësimi i përmbushjes së kurrikulave për arsimim dhe trajnim profesional, në nivel vendorë dhe ndërkombëtarë.

 

Gjatë kësaj punëtorie ekspertët e institucioneve relevante  kontribuan në profilizimin e njësive mësimore të cilat ndër tjerash do të pasurojnë fondin e arsimimit dhe trajnimeve profesionale për audiencë vendore.

 

Rezultatet e kurrikulave do të jenë të qasshme edhe për audiencë të gjerë profesionale ndërkombëtare, për mes  ligjëratave në distancë dhe me prezencë. 

 

Duke u bazuar në përkufizimet në kushtet e përgjithshme dhe administrimin me rezultatet e programit ERASMUS+ ,GROWTH 2023 -2025, në programin e lartë cekur partnerë  përveç Kosovës janë  edhe Shqipëria, Greqia, Mali i Zi, Bullgaria dhe Republika e Maqedonisë Veriore.

 

Hapat për realizimin e programit ERASMUS + “GROWTH VET  2023-2025”  do të vazhdojë me procesin e verifikimit dhe standardizimit të kurikulave, pas të cilit veprim njësitë mësimore do t’i ofrohen për vijim dhe arritje audiencës vendore dhe rajonale, si të tilla edhe arritje të verifikueshme brenda standardeve të pranuara në Bashkimin Evropian.