Divizioni për Planifikim Strategjik

Divizioni për Planifikim Strategjik

 

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Planifikim Strategjik janë:

 

1.1. Ofron mbështetje në hartimin e dokumenteve strategjike nga fushëveprimi i Akademisë;

 

1.2. Ndihmon dhe këshillon në përcaktimin e prioriteteve strategjike të akademisë;

 

1.3. Siguron koordinimin e procesit të zhvillimit të dokumenteve strategjike të Akademisë;

 

1.4. Siguron të dhënat/informacionet për hartimin e planit vjetor të punës duke siguruar harmonizimin e tyre me dokumentet tjera strategjike, si dhe raporton për zbatimin e tij tek insitucionet relevante;

 

1.5. Ofron mbështetje për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të planit zhvillimor strategjik të Akademisë.

 

2. Udhëheqësi i Divizionit për Planifikim Strategjik raporton tek Udhëheqësi i Departamentit për Planifikim Strategjik dhe Çështje Ligjore.

 

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Planifikim Strategjik është dy (2). 

 

Fitim Osmani

Udhëheqës i Divizionit për Planifikim Strategjik


Tel. + 383 (0) 28 590 070
E-mail: [email protected]
Adresa: AKSP – Vushtrri