Divizioni për Burime Njerëzore


Divizioni për Burime Njerëzore

 

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Burime Njerëzore janë:

 

1.1. Koordinon planifikimin e burimeve njerëzore;

 

1.2. Administron rekrutimin e personelit;

 

1.3. Kontribuon në rritjen e performancës së personelit nëpërmjet motivimit dhe zhvillimit të planeve trajnuese;

 

1.4. Siguron zbatimin e procedurave për rekrutim dhe përzgjedhje, disiplinë, trajtim të ankesave, kërkesave të pushimit, vlerësimit të punës, etj.

 

2. Udhëheqësi i Divizionit për Burime Njerëzore raporton tek Drejtori i Përgjithshëm, në aspektin operacional ndërsa tek Udhëheqësi i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme, në aspektin administrativ.

 

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Burime Njerëzore është katër (4). 

 

 

Xhemil Klinaku

Menaxher i Personelit

Tel. + 383 (0) 28 590 070  

E-mail: [email protected]

Adresa: AKSP – Vushtrri