Divizioni i Shërbimeve të Përbashkëta

Divizioni për Shërbimeve të Përbashkëta

 

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Shërbime të Përbashkëta janë:

 

1.1. Ofron ndihmë logjistike për takimet e personelit të Akademisë;

 

1.2. Menaxhon inventarin dhe depot e Akademisë;

 

1.3. Koordinon kërkesat dhe nevojat e Akademisë për mallra dhe pajisje të zyrës për punë;

 

1.4. Menaxhon nevojat e transportit dhe automjetet e Akademisë;

 

1.5. Mirëmban dhe administron sistemin e arkivit të Akademisë;

 

1.6. Ofron shërbime mjekësore.

 

2. Udhëheqësi i Divizionit për Shërbime të Përbashkëta raporton tek Udhëheqësi i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme.

 

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Shërbime të Përbashkëta është katërdhjetë e katër (44).