Divizija za Spoljne Odnose

Divizija za Spoljne Odnose

 

1. Dužnosti i odgovornosti Divizija za Spoljne Odnose su:

 

1.1. Koordinisanje Spoljnih odnosa za sve nivoe predstavljanja Akademije;

 

1.2. Služi kao kontaktna tačka i saraĎuje s državnim institucijama i s ostalim relevantnim institucijama o pitanjima Akademije;

 

1.3. Koordinisanje i planiranje programiranja, vršenje koordinacije bilateralne i multilateralne asistencije donatora vršeći prioritete u poljima gde Akademija ima potrebu za podršku i asistenciju;

 

1.4. Koordinisanje poslova za organiziranje dogaĎaja i raznih aktivnosti koji se odvijaju unutar i van Akademije;

 

1.5. Implementacija pravila i primenjenih procedura u spoljnom odnosu, kao i vršenje koordinacije u meĎunarodnoj razmeni studenata i akademskog osoblja;

 

1.6. Pružanje administrativne podrške osoblju Akademije u odnosima sakreditovanim ambasadama i kancelarijama za vezu u Republici Kosova;

 

1.7. SaraĎivanje s predstavnicima agencija za Javnu bezbednost i meĎunarodnih partnera o pitanjima koji se tiču Akademije;

 

1.8. Evidencija, držanje i zaštita/čuvanje strateških dokumenata Akademije.

 

2. Rukovodilac Divizije za Spoljne Odnose izveštava Generalnom Direktou.

 

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Spoljne Odnose je četiri (4).

 

 

 

Avni Istrefi

Rukovodioc Divizije za Spoljne Odnose

Tel. + 383 (0) 28 590 070

E-mail: [email protected]

Adresa: KAJB – Vučitrn