Carina Kosova


Stub carinske obuke

Zadaci i odgovornosti Sektora Obuke Kosovske Carine


Sektor Obuke (SO) kao sastavni deo strukture organizacije Carinske Administracije osnovana je u drugom delu 1999 godine.


S ciljem postizanja i ispunjavanja ciljeva Kosovske Carine (KS) obuka i razvoj osoblja je prioritet. Funkcija SO je planiranje, primena, napredak i promovisanje kvalitativnih standarda osnovnog i višeg obrazovanja za celo osoblje, u skladu sa strategijom visokog rukovodstva KC-e i detaljni plan ES “EU BLUEPRINT”.


Polazeci od principa da je proces obuke proces sistematskog pridobijanja ponašanja, koncepata, znanja, uloga ili sposobnosti koje dovode do jedne bolje performance,

SO je odgovoran za razvoj i rukovodenje funkcija/ strukturu obuke, o ispunjavanju opštih ciljeva Carinske Administracije osnovanih na kolektivnim i individualnim potrebama strukture KC-e.


Sektor obuke rukovodi širom delatnošcu obuke za planiranje i primenu obuka od kojih se rukovode i regionalne jedinice za obuku izgradene u svakom Carinskom Ogranku i Ured Koordinatora KC-e u KAJB -u.


Šef Sektora Obuke izveštava Šefu Odelenja Ljudskih Izvora u saradnji s kojom i planira, koordinira i obucava/razvija profesionalne kapacitete institucije.