MEĐUNARODNI AKTIVNOSTI

Organizovano od strane ICITAP-a i sa predavačima iz Univerziteta Northwestern iz Sjedinjenih Američkih Država, po šesti put u KAJB je održana Godišnja Škola Osoblja i Policijske Komande, koja se posvećuje službenicima višeg rukovodećeg nivoa institucija za sprovođenje zakona.

 

U njenim prvim četiri sesije , osim domaćih, dolazili su učesnici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Severne Makedonije. Dok u poslednje dve sesije ove obuke bili su prisutni  službenici  javne bezbednosti samo sa Kosova.KAJB je aktivna i u regionalnoj saradnji. Ona ima bilateralne i multilateralne saradnje sa mnogim sličnim institucijama Jugoistočne Evrope.

 

Od 22 – 25 septembra 2013, u Prištini je u zajedničkoj organizaciji od strane KAJB-a i Policije Kosova  koju je podržala OESB Misija na Kosovu, održana Treća Konferencija Policijske Obuke Balkanskih Zemalja (BALPEK III) sa učesnicima iz Albanije, Mađarske, Kosova, Severne Makedonije, Crne Gore i Turske.

 

Takođe, tokom 2016. godine, službenici  KAJB-a su učestvovali u četiri od pet okruglih stolova koju su organizovani od strane Policijske Akademije Crne Gore u Danilovgradu i  podržane od strane Misije OEBS-a u Crnoj Gori. Kao završni događaj ovih okruglih stolova bila je regionalna konferencija "Unapređenje sistema za prijem, unapređenja, obrazovanja i obuka policijskih službenika u Crnoj Gori", koja je održana u Podgorici, Crna Gora od 21 i 22. decembara, 2016 godine, u kojoj  su prisustvovali rukovodioci  relevantnih institucija iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore i Kosova.Osim toga, kroz Erasmus+ programa, KAJB je do sada uspela da ostvari razmenu  članova ukupno 79 studenata, akademskog i administrativnog osoblja u Estoniji, Nemačkoj i Poljskoj. Tako su razmenjeni 23 studenata Fakulteta Javne Bezbednosti KAJB-a (6 sa Akademijom Estonije za Bezbednosne Nauke i 17 sa Univerzitetom Primenjenih Nauka Policije iz Brandenburg, Nemačka), 11 člana akademskog osoblja ovog Fakulteta (sa Akademijom Estonije Bezbednosnih Nauka, sa Glavnom Školom za Vatrogasne Službe iz Poljske i sa Univerzitetom Primenjenih Nauka Policije u  Brandenburg, Nemačka), 12 člana iz administrativnog osoblja KAJB-a (isto sa Akademijom Estonije Bezbednosnih Nauka, sa Glavnom Školom za Vatrogasne Službe iz Poljske i sa Univerzitetom Primenjenih Nauka Policije u  Brandenburg, Nemačka) i 26 pripadnika Policije Kosova (sa Univerzitetom Primenjenih Nauka Policije u Brandenburg, Nemačka). S druge strane, preko gore pomenutog programa, u KAJB-u su bili ukupno 7 osoba, od kojih 6 zaposleni u Akademiji Estonije Bezbednosnih Nauka, od čega 5 člana administrativnog osoblja i 1 član akademskog osoblja, kao i 1 drugi član akademskog osoblja iz Univerziteta Primenjenih Nauka Policije u Brandenburg, Nemačka.Zbog prošlosti KAJB-a kao institucije za obuku i obrazovanje institucija javne bezbednosti zemlje u posleratnom periodu a u cilju razmene iskustava i najboljih praksi, pokazana je zainteresovanost post-konfliktnih društava za saradnju. Stoga je nedavno KAJB bio posećen od strane delegacija iz Libije, Iraka i Avganistana.KAJB ima dobru saradnju i sa međunarodnim organizacijama i institucijama na Kosovu, kao što su: OEBS Misija na Kosovu, ICITAP, Kancelarija EU-je na Kosovu, Savet Evrope, KFOR, EULEX, UNICEF, kao i sa ambasadama raznih država na Kosovu kao što sledi: Sjedinjene Američke Države, Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Belgije, Austrije, Finske, Mađarske, Turske, Albanije, itd. Takođe KAJB ima saradnju i sa Ženevskim Centrom za Upravljanje Sektorom Bezbednosti (DCAF).