Zadaci i odgovornosti

Zadaci i Odgovornosti Generalnog Direktora

Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost (KAJB) rukovodi se od Generalnog Direktora.
-Generalni Direktor odgovara Ministarstvu Unutrašnjih Poslova.

-Generalni Direktor je odgovoran obezbediti da poverljive funkcije u KAJB sprovodi kako treba;

-Odgovoran je u organizovanju KAJB-a, za sva pitanja koji se bave sa funkcijama i njegovim/njenim odgovornostima, donosi podzakonski čin.

- Rukovođenje obezbeđenih resursa za KAJB na efikasan i efektivan način;
- Implementaciju ne diskriminacijskih politika za osoblje u KAJB, obuhvatajući i jednako predstavljenje u svim oblastima i nivoima, i obezbediti da sastav osoblja reflektuje mnogoetnički karakter Kosova;

-Potpunjivanje radnih mesta u KAJB kao i obezbediti da reflektovanje osoblja je zasnovano u profesionalnim kvalifikacijama, njihove sposobnosti, zasluge kao i regrutovanje se vrši preko otvorenog i pravednog konkursa, u skladu sa zakonom na snazi;

- Pripremu godišnjeg izveštaja o radu KAJB, izveštaj koji se predaje Ministarstvu Unutrašnjih Poslova.
 

Ismail Smakiqi 
Generalni Direktor Akademije   
Tel: +381 (0) 28 570 008
E-mail: ismail.smakiqi@rks-gov.net
Adresa : KAJB - Vučitrn