Rregullore

RREGULLORE (AKSP) - NR. 01/2016-KF PËR ZGJEDHJET E STUDENTËVE NË FAKULTETIN E SIGURISË PUBLIKE03.05.2016RREGULLORE (AKSP) - NR. 02/2016-KF MBI PUNËN E KËSHILLIT TË STUDENTËVE NË FAKULTETIN E SIGURISË PUBLIKE03.05.2016RREGULLORE (AKSP) - NR. 03/2016-KF PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORËS (AKSP) - NR. 01/2014-KF E PUNËS SË KËSHILLIT TË PËRKOHSHËM TË FAKULTETIT TË SIGURISË PUBLIKE03.05.2016RREGULLORE (AKSP) NR. 01/2015 PËR SIGURIMIN, QASJËN DHE RUAJTJEN NË HAPËSIRAT E AKADEMISË SË KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE21.10.2015 RREGULLORE (AKSP) - NR. 02/2014 PËR SHKELJET, MASAT DISIPLINORE SI DHE PROCEDURA DISIPLINORE PËR VIJUESIT NË AKSP17.03.2015RREGULLORE (AKSP) NR. 02/2014-KF PËR KRITERET DHE PROCEDURAT PËR PRANIMIN DHE REGJISTRIMIN E STUDENTËVE17.03.2015RREGULLORE (AKSP) - NR. 03/2014-KF PËR ZGJEDHJEN, EMËRIMIN DHE SHKARKIMIN E DEKANIT, PRODEKANIT DHE TË UDHËHEQËSVE TË NJËSIVE TË FAKULTETIT17.03.2015RREGULLORE (AKSP) - NR. 04/2014-KF PËR ORGANIZIMIN E PROVIMEVE DHE VLERËSIMIN E STUDENTËVE17.03.2015RREGULLORE (AKSP) – NR. 05/2014-KF PËR HARTIMIN DHE MBROJTJEN E PUNIMIT TË TEMËS SË DIPLOMË17.03.2015RREGULLORE (AKSP) - NR. 01/2014 PЁR BIBLIOTEKËN E AKADEMISË SË KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE17.03.2015RREGULLORE NR. 38/2012 PËR PLANIFIKIMIN E TRAJNIMEVE DHE KOORDINIMIN E DONACIONEVE PËR TRAJNIMET E INSTITUCIONEVE TE SIGURISË PUBLIKE TË CILAT ORGANIZOHEN DHE MBAHEN NË AKSP 11.03.2015RREGULLORE NR. 39/2012 PËR KODIN E ETIKËS NË AKADEMINË E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE11.03.2015 RREGULLORE NR. 06/2013 PËR BORDIN E AKADEMISË SË KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE11.03.2015RREGULLORE (QRK) - NR. 25/2013 PËR PAGESAT E PERSONELIT TRAJNUES DHE MËSIMDHËNËS SI DHE EKSPERTËVE TË FUSHAVE FUNKSIONALE11.03.2015RREGULLORE (QRK) - NR. 26/2013 PËR ARSIMIN E LARTË NË AKADEMINË E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE11.03.2015RREGULLORE (QRK) NR. 05/2014 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS TË AKADEMISË SË KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE11.03.2015 RREGULLORE (AKSP) - NR. 01/2014-KF E PUNËS SË KËSHILLIT TË PËRKOHSHËM TË FAKULTETIT TË SIGURISË PUBLIKE11.03.2015RREGULLORE NR. 03/2012 PËR OFRIMIN E TRAJNIMEVE DHE SHËRBIMEVE PËR PERSONAT PRIVAT FIZIK DHE JURIDIK09.03.2015