Akademinë e vizituan ekspertët e Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve

12.03.2018

Vushtrri, 12 mars 2018 -  Akademinë e Kosovës për Siguri Publike gjatë ditëve 08 dhe 12 mars e kanë vizituar  personeli përgjegjës për akreditim i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve dhe ekipi i ekspertëve për vlerësim të jashtëm. 

 

Qëllimi i vizitës ishte  Akreditim Institucional i Akademisë së Kosovës për Siguri Publike dhe validimi i programeve profesionale për profilet:  Polic i Ri, Inspektor i Inspektoratit Policor, Zjarrfikës, Zyrtar Korrektues, Zyrtar Sprovues dhe Zyrtar Doganor.

 

Gjatë vizitës ekipi i ekspertëve për vlerësim të jashtëm është takuar me stafin  udhëheqës dhe  administrativ të Akademisë , stafin mësimdhënës - trajnues të Agjencive të Sigurisë Publike si dhe kandidatet (ish kadet të Agjencive të Sigurisë Publike)

 

Ekipi i ekspertëve për vlerësim të jashtëm vizituan gjithashtu edhe  hapësirat e Akademisë, klasat, laboratorët, sallat e sporteve dhe të shkathtësive operative, poligonet, konviktet, pajisjet  dhe mjetet të cilat përdoren gjatë mbajtjes së trajnimeve.

Bazuar në të gjeturat ekipi i ekspertëve për vlerësim të jashtëm, do të jep rekomandim Bordit të Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve, për akreditim eventual të Akademisë.