Divizioni i Prokurimit

Divizioni i Prokurimit

 

1. Detyrat dhe pÑ‘rgjegjësitÑ‘ e Divizionit tÑ‘ Prokurimit janÑ‘:

 

1.1. Përgatitë, koordinon dhe zbaton planin vjetor të Akademisë në fushën e prokurimit publik, në pajtim me legjislacionin në fuqi;

 

1.2. Siguron që të gjitha kërkesat e prokurimit janë përgatitur dhe në përputhje me rregullat dhe procedurat e prokurimit;

 

1.3. Përcakton metodologjinë e prokurimit për tender dhe procedurat e vlerësimit të çmimeve;

 

1.4. Ofron këshilla dhe asiston menaxhmentin në marrjen e vendimeve lidhur me çështjet kontestuese që mund të dalin në rastet e ekzekutimit të kontratave.

 

2. Udhëheqësi i Divizionit të Prokurimit raporton tek Drejtori i Përgjithshëm.

 

3. Numri i tÑ‘ punÑ‘suarve nÑ‘ Divizionin e Prokurimit Ñ‘shtÑ‘ tre (3) 

 

 

Bekim Dakaj

Menaxher  i Divizionit të Prokurimit

Tel. + 383 (0) 28 590 070

E-mail: bekim.dakaj@rks-gov.net

Adresa: AKSP – Vushtrri