Divizioni i Sigurimit të Hapsirave të Akademisë

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Sigurimit të Hapësirave të Akademisë janë:

 

-   Ruan dhe siguron objektet dhe hapësirate Akademisë;

 

-   Monitorion objektet dhe hapësirate Akademisë përmes sistemit të kamerave;

 

-  Evidenton hyrje-daljet e të gjithë personave dhe automjeteve në akademi;

 

-  Planifikon dhe organizon sigurimin për të gjitha aktivitetet e ndryshme që zhvillohen në Akademi

 

-   Udhëheqësi i Divizionit të Sigurimit të Hapësirave të Akademisë raporton tek Udhëheqësi i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme.

 

-  Numri i të punësuarve në Divizionin e Sigurimit të Hapësirave të Akademisëështë njëzet e pesë (25). 

 

Skender Misiri

Udhëheqës i Divizionit të Sigurimit të Hapësirave

Tel. + 383 (0) 28 590 070

 E-mail: skender.misiri@rks-gov.net

 Adresa: AKSP – Vushtrri