Divizioni për Buxhet dhe Financa


Divizioni për Buxhet dhe Financa

 

1. Detyrat dhe pÑ‘rgjegjësitë e Divizionit për Buxhet dhe Financa janÑ‘:

 

1.1. Përgatitë propozimet buxhetore;

 

1.2. Koordinon çështjet buxhetore për të gjitha strukturat organizative të Akademisë;

 

1.3. Përcjellë dhe raporton mbi ekzekutimin buxhetor;

 

1.4. Siguron që shpenzimet financiare janë bërë në përputhje me rregullat dhe procedurat buxhetore;

 

1.5. Menaxhon rezervat e parasë dhe siguron se kontrolli i brendshëm financiar është i bazuar në parimet e llogaridhënies;

 

1.6. Siguron bashkëpunim të ngushtë me auditorin e brendshëm dhe të jashtëm në përgatitjen e pasqyrave buxhetore dhe financiare të auditimit.

 

2. UdhÑ‘heqÑ‘si i Divizionit pÑ‘r Buxhet dhe Financa raporton tek Drejtori i Përgjithshëm, në aspektin operacional, ndërsa tek Udhëheqësi i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme, në aspektin administrativ.

 

3. Numri i tÑ‘ punÑ‘suarve nÑ‘ Divizionin pÑ‘r Buxhet dhe Financa Ñ‘shtÑ‘ pesë (5).

 Arben Dodaj

Menaxher i Divizionit të Financave

Tel. +383 (0) 28 590 070

E-mail: arben.dodaj@rks-gov.net

Adresa: AKSP- Vushtrri