Republika e Kosovës Ministria e Punëve të Brendshme

Profili i Hulumtimit & Zhvillimit

Akademia e Kosovës për Siguri Publike ka mandat ligjor për të kryer hulumtime dhe zhvillime (H&ZH) në fushën e sigurisë publike. Projektet e K & Zh në AKSP prodhojnë informata për nevojat strategjike dhe operative, si dhe për qëllime edukimi.


AKSP-ja ofron informacion dhe shërbime për K & Zh veçanërisht për institucionet e sigurisë publike Policia e Kosovës, Shërbimin Korrektues të Kosovës, Shërbimin Sprovuesë të Kosovës, Doganën e Kosovës, Agjencin e Menaxhimit të Emergjencave dhe Inspektoratin Policor të Kosovës. Qëllimi i K & Zh projekti është të përmirësojë, p.sh. cilësinë e shërbimeve, mirëqenien e punës dhe bashkëpunimi.


Puna kërkimore dhe zhvillimore prodhon sistematikisht informacione të reja që do të përdoren në mënyra të ndryshme. Projektet e K & Zh në AKSP kryesisht bazohen në këndvështrimin empirik dhe bashkëpunimin ndërmjet stafit të projektit dhe praktikuesve. Temat e projektit fokusohen në çështjet organizative, si dhe në fenomenet aktuale në mjedisin e Sigurisë Publike.Projektet aktuale


Qëndro i lidhur