Republika e Kosovës Ministria e Punëve të Brendshme

Pikëpamjet bashkëkohore për sigurinë publike

Qëllimi i këtij projekti është të përgatisë një përmbledhje të artikujve në lidhje me disa çështje bashkëkohore për sigurinë publike. Artikujt individualë përqendrohen në fenomenet e jashtme dhe çështjet organizative. Mbledhja do të bazohet në kontributet nga Kosova, Finlanda dhe Estonia. Artikujt e përmbledhjes individuale përmbledhin rezultatet e hulumtimeve në temat aktuale duke shfrytëzuar forma të ndryshme dhe të dhënat. Projekti siguron informata të bazuara në kërkime mbi mjedisin e sigurisë publike. Kjo gjithashtu rrit dukshmërinë e Projektit të Binjakëzimit në vazhdim në lidhje me zhvillimin e arsimit dhe R & D në AKSP.Fjalët kyçe: Siguria publike, rreziqet, ndryshimet organizative, mjedisi i jashtëm

Partnerët: AKSP, POLAMK, EASS, JAMK, RSKK

Financimi: Bazuar në ngarkesën e punës nga organizatat pjesëmarrëse.

Personat e kontaktit: Bazuar në ngarkesën e punës nga organizatat pjesëmarrëse.

Qëndro i lidhur